Skip to main content

ข้อสงวนสิทธิ์

โดยการใช้เว็บไซต์นี้หรือการดาวน์โหลดเนื้อหาจากเว็บไซต์นี้ถือว่าคุณตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในประกาศ หากคุณไม่ตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ โปรดอย่าใช้เว็บไซต์หรือดาวน์โหลดเนื้อหาจากเว็บไซต์ดังกล่าว

คุณสามารถพิมพ์สำเนาข้อมูลจากเว็บไซต์นี้เพื่อการใช้งานส่วนตัวและจัดเก็บไฟล์ไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อการใช้งานส่วนตัวได้ แต่คุณไม่สามารถเผยแพร่ข้อความหรือกราฟิกจากเว็บไซต์นี้ไปยังผู้อื่นโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Tata Motors ได้ นอกจากนี้คุณยังไม่สามารถคัดลอกและเผยแพร่ข้อมูลนี้บนเซิร์ฟเวอร์อื่นๆ หรือดัดแปลงหรือใช้ข้อความหรือกราฟิกซ้ำในระบบนี้หรือระบบอื่นใดโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก Tata Motors

Tata Motors Limited ขอสงวนสิทธิ์ในการทำสำเนาส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์นี้เพื่อจำหน่ายหรือเผยแพร่เพื่อผลประโยชน์ทางการค้า และห้ามดัดแปลงหรือรวมไว้ในงาน สิ่งพิมพ์ หรือเว็บไซต์อื่นใด ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบเอกสารหรือรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการโพสต์ไปยังเว็บไซต์อื่นใด

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดยสุจริตและโดยมีวัตถุประสงค์ทั่วไปเท่านั้น จึงไม่ควรนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใดวัตถุประสงค์หนึ่ง และจะไม่มีการรับรองหรือรับประกันความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ใดๆ

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ไม่ถือเป็นคำเชิญชวนให้ลงทุนใน Tata Motors หรือบริษัทในเครือใดๆ ทั้งทาง Tata Motors ตลอดจนเจ้าหน้าที่ พนักงาน หรือตัวแทนของบริษัทในเครือหรือของบริษัทในเครือจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย ความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการเข้าถึงหรือใช้งานเว็บไซต์นี้หรือเว็บไซต์ใดๆ ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการสูญเสียกำไร การสูญเสียทางอ้อม การสูญเสียโดยบังเอิญ หรือเป็นผลสืบเนื่องใดๆ

สิ่งที่ได้กล่าวมาข้างต้นอยู่ภายใต้กฎหมายของสาธารณรัฐอินเดียและศาลเมืองมุมไบ สำหรับข้อพิพาทใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้เว็บไซต์นี้ ประเทศอินเดียจะเป็นผู้มีเขตอำนาจในการตัดสินคดีแต่เพียงผู้เดียว

โปรดดำเนินการต่อเฉพาะเมื่อคุณยอมรับเงื่อนไขทั้งหมดที่ระบุไว้ข้างต้นด้วยความสมัครใจและเป็นความยินยอมของคุณเท่านั้น

scrolltop

ทดลองขับ

ขอใบเสนอราคา